Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2023-01-27
0.24%
4,3252
0.35%
4,7076
0.38%
4,6961
0.34%
5,3505
USD
wykres waluty USD w money.pl
Wspierane przez Money.pl
EUR
wykres waluty EURO w money.pl
Wspierane przez Money.pl
MENU >
ZAKRES USŁUG

Zakres usług:

Księgi Handlowe:

 1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) klienta w postaci księgi rachunkowej, w której skład wchodzi:
  • dziennik,
  • konta księgi głównej i pomocniczej,
  • estawienie obrotów i sald księgi głównej i księgi pomocniczej,
 2. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, w której skład wchodzi:
  • odrębne ewidencje dla celów podatku VAT,
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,'
  • ewidencja wyposażenia,
 3. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 4. sporządzanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 5. dodatkowo na zamówienie sporządzanie różnego rodzaju raportów i analiz,

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 1. prowadzenie i przechowywanie przez Biuro dokumentacji podatkowej, w której skład wchodzi:
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • ewidencja dla celów podatku VAT,
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
 2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT

Ryczałt ewidencjonowany:

 1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:
  • ewidencja ryczałtu,
  • ewidencja dla celów podatku VAT,
  • wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 2. sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku VAT,

Kadry i płace:

 1. prowadzenie ewidencji pracowników,
 2. Kompletowanie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
 3. rejestrowanie pracowników w ZUS  i wyrejestrowywanie,
 4. rejestracja zwolnień lekarskich,
 5. sporządzanie sprawozdań Z-03 i Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – w części dotyczącej zatrudnienia ( jeśli są wymagane),
 6. dokonywanie dodatkowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień lekarskich, godzin nadliczbowych, urlopów),'
 7. prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników,
 8. naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 9. sporządzanie list płac,
 10. prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników oraz comiesięczna ich aktualizacja,
 11. naliczanie i sporządzenie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Podatnika umów zleceń i umów o dzieło,
 12. sporządzenie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, sporządzanie raportów miesięcznych  dla osoby ubezpieczonej (RMUA),
 13. sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników , którzy złożyli wymagane oświadczenie,
 14. wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,

Pozostałe:

 1. Pomoc przy wypełnianiu różnego rodzaju dokumentacji urzędowej,
 2. Sporządzenie biznes-planu,
 3. Pomoc przy wypełnianie wniosków o dotacje do działalności gospodarczej,
 4. Sporządzenie rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 5. Sporządzanie wniosku o zwrot VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1)